Monday, March 23, 2020

NEUTRAL-GRIP CHIN-UPS


NEUTRAL-GRIP CHIN-UPS


      เวลาที่เราดึงข้อ ด้วยท่าดึงข้อตามปกติทั่วไป ( คือท่า CHINS ธรรมดา ) นั้น เราก็จะใช้วิธีจับบาร์โหนด้วยการคว่ำมือลง แล้วกำลงไปที่บาร์โหน  / แต่ว่าการดึงข้อในท่า Neutral-grip chin-ups นี้ จะต่างออกไป ที่ว่าต่างออกไปก็คือการจับบาร์นั่นเอง

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

( ภาพบน ) เราจะไม่ใช้การจับบาร์แบบในภาพข้างบนนี้  แต่จะใช้การจับบาร์แบบในภาพข้างล่างนี้


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

( ภาพบน ) การจับบาร์ดึงข้อสำหรับท่า Neutral-grip chin-ups  ซึ่งจะต้องใช้ร่วมกับบาร์แบบพิเศษ ดังในภาพข้างล่างนี้


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 


- END -