Monday, April 6, 2020

Hip FlexorsHip Flexors

กล้ามเนื้องอข้อต่อสะโพก

       Hip flexor คือกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการงอสะโพกมาทางด้านหน้า 


- END -