Sunday, August 23, 2020

การนับด้วยวิธีของ ฌอน เรย์

 
การนับด้วยวิธีของ ฌอน เรย์ 


บริหารด้วยแขนพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง แต่สลับซ้ายและขวา 


       ที่มาของเทคนิคนี้ก็คือว่า เมื่อเราตั้งใจจะบริหารเซทละ 12 Reps  /  เวลาที่เราบริหารไปถึง Reps ที่ 10 เราจะรู้สึกเหนื่อยมาก จนไม่อยากทำ Reps ที่ 11 และ 12 ต่อเลย

       ฌอน  เรย์ จึงแนะนำว่า ให้แบ่งกลุมจำนวน Reps ทั้งหมดนั้น เป็นกลุ่มย่อยๆ 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 Reps

       หมายถึงว่า ถ้าเราบริหาร 12 Reps ตามปกติเราจะนับ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 แต่เมื่อเราแบ่งกลุ่มใหม่ ให้นับเป็นกลุ่มละ 4 Reps เราก็จะนับใหม่ว่าเป็น 1 , 2 , 3 , 4 , 1 , 2 , 3 , 4 , 1 , 2 , 3 , 4

       คือหมายความว่า ตอนที่ทำ Reps ที่ 5 เราก็นับว่าเป็น 1  /  ตอนที่ทำ Reps ที่ 6 เราก็นับว่าเป็น 2  /  ตอนที่ทำ Reps ที่ 7 เราก็นับว่าเป็น 3  /  ตอนที่ทำ Reps ที่ 8 เราก็นับว่าเป็น 4  / ตอนที่ทำ Reps ที่ 9 เราก็นับว่าเป็น 1  /  ตอนที่ทำ Reps ที่ 10 เราก็นับว่าเป็น 2  /  ตอนที่ทำ Reps ที่ 11 เราก็นับว่าเป็น 3  /  ตอนที่ทำ Reps ที่ 12 เราก็นับว่าเป็น 4

       นั่นก็หมายความว่าถ้าเราใช้เทคนิคการนับของ ฌอน เรย์ เวลาที่เราบริหารใน Reps ที่ 10 แทนที่เราจะนับว่า 10  ก็เป็นการนับว่า "2 /  ซึ่งการที่เรานับว่า "2" นั้น ใน "จิตใต้สำนึก" ของเรา ก็จะบอกเราว่า ตอนนี้เราพึ่งทำที่ Reps ที่ 2 เท่านั้น เราจะไม่รู้สึกเหนื่อยมาก


* * * ยกตัวอย่างในการบริหารท่าข้างบนนี้ ซึ่งก็คือท่า Alternating Dumbbell Curl - Standing  /  เมื่อเราใช้เทคนิคของ ฌอน  เรย์ และเราตั้งใจจะบริหารเซทละ 12 Repsขึ้นไป เราก็จะ "หาร 3" เป็น 3 กลุ่มย่อย , เช่นถ้าจะบริหาร 12 Reps เราก็แบ่งเป็นกลุ่มละ 4 Reps  

       คือให้นับในใจว่า "1,1" "2,2" "3,3" "4,4" "1,1" "2,2" "3,3" "4,4" "1,1" "2,2" "3,3" "4,4" 


* * * ถ้าเราตั้งใจจะบริหารเซทละ 10 Repsลงมา เราก็จะ "หาร 2" , เช่นถ้าจะบริหาร 10 Reps เราก็แบ่งเป็นกลุ่มละ 5 Reps  

       คือให้นับในใจว่า "1,1" "2,2" "3,3" "4,4" "1,1" "2,2" "3,3" "4,4" "1,1" "2,2" "3,3" "4,4"        ถ้าจะบริหาร 8 Reps เราก็แบ่งเป็นกลุ่มละ 4 Reps  

       คือให้นับในใจว่า "1,1" "2,2" "3,3" "4,4" "1,1" "2,2" "3,3" "4,4"- END -