Wednesday, April 15, 2020

Intra Workout Supplement


Intra Workout Supplement 

     เวลาที่เรากำลังจะลงมือเล่นกล้ามในแต่ละวันนั้น จะมีอาหารเสริมที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 3 ตัว คือ

       Pre workout supplement

       Intra workout supplement

       Post workout supplement

       คำว่า Pre workout supplement ก็คืออาหารเสริมที่ใช้ก่อนเล่นกล้าม 

       คำว่า Post workout supplement ก็คืออาหารเสริมที่ใช้ตอนพึ่งเล่นกล้ามเสร็จใหม่ๆ

       ดังนั้น ณ.ตอนนี้ ก็เหลือเพียงตัว Intra workout supplement ที่ต้องศึกษา มันคืออะไร?

       Intra มีความหมายเดียวกับคำว่า "within" หรือ "between"  /   ดังนั้น คำว่า Intra workout supplement จึงหมายถึงอาหารเสริมที่ใช้ในระหว่างที่กำลังเล่นกล้ามอยู่ในโรงยิมนั่นเอง ( ไม่ใช่ Pre workout supplement ( ซึ่งใช้ก่อนเริ่มลงมือเล่นกล้าม ) ,ไม่ใช่ Post workout supplement ( ซึ่งใช้ตอนเล่นกล้ามเสร็จใหม่ๆ ) ) 


- END -