Thursday, April 2, 2020

Move Elbow Slighty Behind Your Body


การแกว่งแขนเคลื่อนที่เป็นแนวเฉียงไปทางด้านหลัง

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

    สืบเนื่องจากบทความจากลิงค์ หน้า ( ไม่สามารถแสดงลิงก์ได้ )    ซึ่งได้พูดถึงท่า ONE-ARM BEHIND-THE-BACK CABLE CURLS  เอาไว้  ในต้นฉบับได้พูดถึงคุณความดีของท่านี้ไว้ว่า  "Cause your elbows to move slightly behind your body ,using more of the long (outer) heads of the biceps ,which emphasizes the biceps peak." ก็คือว่า การบริหารท่านี้ การเคลื่อนที่ของการแกว่งแขนในขณะบริหาร จะมีการเคลื่อนที่ไปเป็นแนวเฉียงทางด้านหลัง  ซึ่งส่งผลดีกับการบริหารไบเซบหัวยาว ซึ่งถ้าคุณไบเซบหัวยาวที่ดีแล้ว เวลาเบ่งกล้าม ก็จะทำให้กล้ามนูนขึ้นมาก   ผมจึงมาอธิบายคำว่า "การเคลื่อนที่แนวเฉียง" ในที่นี้นั่นเองครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

      การเคลื่อนที่ในแนวเฉียงไปทางด้านหลัง จะประกอบด้วย
       1.การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงของการแกว่งแขน (ปรากฏตามที่เห็นในภาพข้างบน ที่เป็นเส้นประสีแดง คือมีทิศทางเคลื่อนที่ของแขนไปทางอักษร ก.)

       2.ผู้บริหารยืนหันหน้าไปทางตัวอักษร ข. ซึ่งแนวเส้นการหันหน้านั้น (เส้นประสีเขียว) ได้ทำมุมแหลม (มุม 
A) กับ เส้นประสีแดง ในข้อ 1 
       ด้วยส่วนประกอบสองแบบนี้ คือการเคลื่อนที่ตามที่ฝรั่งบอกไว้ว่า "your elbows to move slightly behind your body" ที่ทางฝรั่งพยายามพูดถึง แต่มันอธิบายสั้นไปจนเพื่อนสมาชิกอาจมองไม่เห็นภาพ ผมจึงนำเอามาอธิบายด้วยรูปให้เห็นตามภาพข้างบนครับ

ผลที่ได้รับ


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     การเคลื่อนที่ของแขนในขณะบริหาร ที่ทำมุมกับทิศทางที่ผู้บริหารหันหน้าไป "เป็นมุมแหลม" นั้น กล้ามเนื้อที่จะได้รับการบริหารก็คือไบเซบหัวยาว ซึ่งถ้าไบเซบหัวยาวได้รับการบริหารจนมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้ว เวลาเราพับข้อศอกขึ้นมาเพื่อเบ่งกล้ามแขน  มันจะทำให้เห็นได้ชัดเจนว่ากล้ามไบเซบดูนูนขึ้นมาเหมือนยอดภูเขา โดยใช้ศัพท์ว่า "Biceps Peak"  ตามที่ลูกศรชี้ข้างบนครับ

- END -