Sunday, April 12, 2020

Carbonated drinks


Carbonated drinks

      Carbonated drinks หรือ น้ำอัดลม ก็คือเครื่องดื่มที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ ผสมอยู่ในของเหลว เพื่อให้มีรสชาติถูกปากผู้บริโภค

       มีลักษณะพิเศษคือ มีความเป็นกรด คือมีค่าพีเอชต่ำ เพราะว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อละลายในน้ำ จะได้เป็นกรดคาร์บอนิก ( Carbonic acid )


- END -