Sunday, April 12, 2020

Crab Drinks


Crab Drinks

      คำศัพท์ cabohydrate ในที่นี้ ก็หมายถึง carbohydrate product คือเป็นอาหารเสริมคาร์โบไฮเดรตสำเร็จรูป   /  แล้วพอเติมศัพท์ "drinks" เข้าไป ก็หมายความว่า ให้เอาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคาร์โบไฮเดรตสำเร็จรูป ดังกล่าว มาผสมกับของเหลว เช่น น้ำเปล่า หรือน้ำผลไม้ ฯลฯ เพื่อให้สามารถ "ดื่ม" ผลิตภัณฑ์นั้นได้

       ดังนั้น คำว่า crab drinks หรือ ตัวเต็มคือ carbohydrate drinks ในที่นี้  จึงมีที่มาสองแบบ  /  แบบที่หนึ่ง คือการเอาผงคาร์โบไฮเดรตสำเร็จรูปดังกล่าว มาผสมของเหลวด้วยตัวเราเอง  /  และแบบที่สองคือ มีผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นขวด จำหน่ายให้อยู่แล้ว โดยไม่ต้องเสียเวลามานั่งชงเอง

- END -