Sunday, April 12, 2020

Crock Pot


Crock Pot

       Crock Pot ก็คือ หม้อตุ๋น ซึ่งเป็นหม้อปรุงอาหาร ที่ใช้ไฟอ่อนๆ ค่อยๆให้ความร้อนทีละน้อยๆกับอาหารที่เรากำลังปรุงอยู่


- END -