Tuesday, April 7, 2020

THE DESCENDING REP METHOD


THE DESCENDING REP METHOD

             ผู้ฝึกเริ่มเซ็ตแรกด้วยการอุ่นเครื่อง หลังจากนั้นจึงเริ่มฝึกจริงเซ็ตแรก ใช้อุปกรณ์ฝึกที่มีน้ำหนักเบา ฝึกด้วยจำนวนครั้งมาก แล้วพักเซ็ต หลังจากนี้ ผู้ฝึกจึงเริ่มเพิ่มน้ำหนักของอุปกรณ์ให้หนักขึ้นทุกคราวที่เริ่มเซ็ตใหม่ น้ำหนักที่เพิ่มเข้าไปนี้ต้องมากพอจนทำให้ผู้ฝึกต้อง ลดจำนวนครั้ง ลงเรื่อย ๆ ในแต่ละเซ็ต ดังนั้น จำนวนครั้งตั้งแต่เซ็ตที่หนึ่ง จนถึงเซ็ตที่สี่ จึงอาจเรียงลำดับได้ดังนี้ 20 ครั้ง ,15 ครั้ง ,10 ครั้ง และ 6 ครั้ง ตามลำดับ

               Ascending sets วิธีที่สองนี้ (Descending rep method) มีความเข้มข้นของการฝึก มากกว่าวิธีที่หนึ่ง ( Stable rep method )  อีกทั้งวิธีที่สองนี้ กล้ามเนื้อต้องทำงานด้วยจำนวนครั้งที่แตกต่างกันในแต่ละเซ็ต ดังนั้น ช่วงบรรลุจุดอ่อนแรงในแต่ละเซ็ตจึงต่างกัน เส้นใยของกล้ามเนื้อจึงทำงานอย่างทั่วถึง  ส่วนวิธีที่หนึ่งนั้นเหมาะสำหรับฝึกเพื่อเพิ่มพละกำลัง หรือฝึกหลังการแข่งขัน


- END -