Thursday, April 2, 2020

ISOMETRIC EXERCISE


ISOMETRIC EXERCISE

          คือการออกแรงที่ใช้การเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งของร่างกาย  ต้านกล้ามเนื้ออีกส่วนหนึ่งหรือต้านวัตถุที่อยู่นิ่ง

- END -