Thursday, April 2, 2020

Keep foot low on the sled on leg press machine


Keep foot low on the sled on leg press machine

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน )  คำแปลก็คือการวางเท้าบนแผ่นวางเท้าของเครื่อง Leg press โดยให้ระดับของการวางเท้า อยู่ตรงด้านล่างๆ ของแผ่นวางเท้านั้น  เหมือนในรูปข้างบนนี้

       อธิบายแบบละเอียดได้ดังข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน ) คำว่าแผ่น Sled ซึ่งก็คือที่แผ่นที่วางเท้าของอุปกรณ์ Leg press  นั้น ก็คือแผ่นเหล็กที่อยู่บริเวณที่ ลูกศรสีแดง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนั่นเอง

       ซึ่ง "ตำแหน่ง" ที่เราจะวางเท้านั้น มีอยู่ 3 ระดับ ดังภาพข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

      ภาพบน ) ระดับการวางเท้า ที่เท้าอยู่ตรงส่วนบนของแผ่น Sled / ซึ่งต้นฉบับจะใช้คำว่า Keep foot on top of the sled on leg press machine 

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) ระดับการวางเท้า ที่เท้าอยู่บริเวณส่วนกลางของแผ่น Sled / ซึ่งการวางเท้าแบบนี้ เป็นการวางเท้าแบบ Normal คือหมายความว่า ถ้าต้นฉบับพูดถึงการบริหารท่า Leg press โดยไม่ได้บอกว่าให้วางเท้าแบบไหนเลยนั้น ก็จะหมายถึงการวางเท้าบริเวณตรงกลางของแผ่น Sled แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) ระดับการวางเท้า ที่เท้าอยู่ตรงส่วนล่างของแผ่น Sled / ซึ่งต้นฉบับจะใช้คำว่า Keep foot low on the sled on leg press machine

- END -