Friday, April 3, 2020

Plyometric


Plyometric

      Plyometric คือการออกกำลังกายที่มุ่งเน้นไปที่การผนวกความแข็งแรง และความเร็ว ในการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อเพื่อให้บังเกิดการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลัน ซึ่งมีลักษณะของการฝึกที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การกระโดด ( Jumping ) การกระโดดงอเข่าย่อตัว ( Depth jump ) การกระดอน ( Bounding ) และการกระโดดเขย่ง ( Hopping )

       ผลในการฝึก Plyometric คือพลังระเบิดของกล้ามเนื้อ ( Explosive power ) ที่เกิดจากการผนวกความแข็งแรงและความเร็วเข้าด้วยกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมุ่งพัฒนาเสริมสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นต่อชนิดกีฬานั้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในการแข่งขัน ซึ่งเป็นการฝึกที่มุ่งพัฒนาเฉพาะมัดกล้ามเนื้อที่มีความจำเป็นต่อการเคลื่อนไหว จึงควรมีการฝึกกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน ควรฝึกในช่วงความหนักที่ 60-90 เปอร์เซ็นต์ของความสามารถสูงสุด หากทำได้ในช่วงการฝึกแต่ละวันแล้วจะทำให้เพิ่มพลังของกล้ามเนื้อ

- END -