Tuesday, April 7, 2020

PROGRESSIVE WORKLOAD


PROGRESSIVE  WORKLOAD

อธิบาย PROGRESSIVE WORKLOAD โดยอาร์โนลด์  ชวาลเซเนกเกอร์

            การใช้เทคนิคนี้คือการแบ่งการบริหารออกเป็น 3 ชุดแล้วบริหารติดต่อกันดังนี้คือ

             ชุดแรก บริหารด้วยน้ำหนักที่หนักพอประมาณ และบริหารด้วยจำนวนครั้ง และจำนวนเซทที่สูง (คำว่าชุดแรกหมายถึง เล่นกล้ามครบทุกส่วน ซึ่งจะใช้เวลากี่วันก็แล้วแต่ที่คุณกำหนด แล้วจึงถือเป็น 1 ชุด - webmaster)

             ชุดสอง ให้บริหารในท่าเดียวกัน แต่บริหารด้วยน้ำหนักที่หนักมากขึ้นกว่าชุดแรก จำนวนครั้งและจำนวนเซทยังเท่าเดิม (คำว่าชุดสองนั้น คือให้บริหารต่อจากชุดแรกเลย)

             ชุดสาม บริหารโดยใช้ลูกน้ำหนักที่หนักมากที่สุดเท่าที่คุณทำได้ แต่ให้ลดจำนวนครั้งลงเหลือแค่ 4 - 6 ครั้งต่อเซทเท่านั้น

            เมื่อคุณใช้เทคนิคนี้บริหาร มันคือการไต่ระดับการใช้ปริมาณน้ำหนักที่มากขึ้น ซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อคุณเตรียมพร้อมกว่าคนอื่นๆ  มันจะทำให้คุณเลื่อนไปใช้น้ำหนักที่หนักขึ้นได้เร็วกว่าเพื่อนๆของคุณที่ฝึกมาพร้อมๆกันแต่ไม่ได้ใช้เทคนิคนี้

- END -