Tuesday, April 7, 2020

QUALITY TRAINING


QUALITY TRAINING

              ควอลิตี เทรนนิง เป็นยุทธวิธีการฝึก ที่ใช้ควบคู่ไปกับ โปรแกรมการจำกัดอาหาร ในช่วงเตรียมตัวแข่งขัน

               โดยปกติการเพิ่มความเข้มข้นของการฝึกมีวิธีการ 3 แนวทางคือ

               ก. เพิ่มจำนวนครั้ง จำนวนเซ็ต

               ข. เพิ่มน้ำหนักของอุปกรณ์

               ค. คงจำนวนครั้ง จำนวนเซ็ต และน้ำหนักของอุปกรณ์ฝึกไว้เท่าเดิม แต่ใช้เวลาพักระหว่างเซ็ตน้อยลง

               แนวทางสุดท้ายที่กล่าวถึงข้างต้น คือ หลักการของควาลิตีเทรนนิง ซึ่งทำให้การฝึกมีความเข้มข้นขึ้น เพราะใช้เวลาพักระหว่างเซ็ตน้อยลง โดยเฉพาะเป็นการฝึก ในช่วงที่ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างจำกัด นักเพาะกายระดับแชมป์ทุกคน ต่างก็ผ่านการฝึกที่สุดเคี่ยวนี้มาแล้ว

               นอกจากการจำกัดอาหาร และการจำกัดช่วงเวลาพักระหว่างเซ็ตแล้ว ผู้ฝึกควรลดน้ำหนัก ของอุปกรณ์ฝึกลงจากเดิมสัก 20% - 25% หรือมากกว่านี้

               ไม่มีกฎเกณฑ์กำหนดลงไปอย่างแน่นอน ว่าจะต้องพักระหว่างเซ็ต ให้น้อยลงเหลือกี่วินาที เมื่อฝึกอย่างนี้ทอม  เทอร์วลเจอร์ (Ton Terwillger) นักเพาะกายระดับแชมป์คนหนึ่ง พักระหว่างเซ็ตประมาณ 60-90 วินาที แต่ถ้าเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น กล้ามหลัง และต้นขา เขาจะใช้เวลาพักนานกว่านี้ เมื่อถึงช่วงเตรียมตัวแข่งขันประมาณ 6-8 สัปดาห์ ก่อนการแข่งขัน เขาจะพักระหว่างเซ็ต ประมาณ 30-45 วินาที


END -