Tuesday, April 7, 2020

REST-PAUSE


REST-PAUSE

             วิธีการเพิ่มกล้ามเนื้อและกำลังที่ดีอีกวิธีหนึ่ง คือ หลักการฝึกแบบเรสต์-พอส ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกนำมาใช้ในช่วงปลายเซ็ต ขอยกตัวอย่างการฝึกท่า บาร์เบลล์ เคิร์ล ที่ใช้ฝึกกล้ามไบเซปส์ ด้วยเทคนิคนี้ยกบาร์เบลล์ขึ้นมาในท่าเคิร์ล (ม้วนข้อ) จนถึงครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ผู้ฝึกไม่สามารถฝึกไหว (นอกเสียจากว่า ผู้ฝึกใช้วิธีโยกตัว เหวี่ยงน้ำหนัก) ผู้ฝึกวางบาร์เบลล์ลง หยุดพักหายใจเข้า-ออกสัก 5-8 วินาที ฝึกต่ออีก 1 ครั้ง ผู้ฝึกหยุดพักหายใจอีก 5-8 วินาที แล้วฝึกเรสต์-พอส ต่ออีก 1 ครั้ง

               ผู้ฝึกสามารถใช้เทคนิคนี้ได้ 2-4 ครั้ง ในช่วงปลายเซ็ต และใช้กับเซ็ตสุดท้ายของท่าฝึกเพียงเซ็ตเดียว  หรือมากที่สุด เพียงสองเซ็ตสุดท้าย แต่ต้องระวังอย่าใช้เทคนิคนี้ ติดต่อกันนานหลายสัปดาห์ เพราะทำให้กล้ามเนื้อด้านการฝึก

- END -