Thursday, April 2, 2020

Hematoma


Hematoma

อาการเลือดออกใต้แผล

     Hematoma เป็นอาการที่เกิดเลือดออกใต้แผล  ยกตัวอย่างเช่น แพทย์ผ่าตัดและเย็บแผลที่ผ่าตัดนั้น ให้กับคนไข้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในช่วงแรกๆแผลก็แห้งดี แต่ต่อมาในสองถึงสามวัน ปรากฏว่ามีเลือดไหลซึมอยู่ใต้รอยแผลหรือรอยเย็บนั้น  /  อาการที่มีเลือดซึมใต้แผลนี้เอง ที่ถูกเรียกว่า Hematoma

- END -