Tuesday, April 7, 2020

INVERTED PYRAMID


INVERTED PYRAMID

      ผู้ฝึกเริ่มอุ่นเครื่องด้วยอุปกรณ์ ที่มีน้ำหนักเบา แล้วเริ่มฝึกเซ็ตแรก ใช้อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก จนทำให้ผู้ฝึก สามารถฝึกได้สูงสุด 6-8 ครั้ง พักเซ็ต แล้วลดน้ำหนักลงเรื่อย ๆ 2-3 เซ็ต พร้อมกับเพิ่มจำนวนครั้ง หลังจากนี้ ผู้ฝึกเพิ่มน้ำหนักของอุปกรณ์ฝึกขึ้นอีก 2-3 เซ็ต พร้อมกับลดจำนวนครั้ง จนถึงเซ็ตสุดท้าย ที่ผู้ฝึกสามารถออกแรงได้เต็มที่ 3-4 ครั้งเท่านั้น

       เทคนิคนี้ค่อนข้างหนักเอาการ จึงห้ามใช้กับกล้ามเนื้อกลุ่มเล็ก เช่น กล้ามแขน และไม่ควรใช้กับ กล้ามเนื้อมัดใหญ่เกิน 4 สัปดาห์


END -