Thursday, April 2, 2020

Lat Stretch No.4


 ท่ายืดกล้ามปีกท่าที่ 4

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

           ห้อยตัวอยู่ใต้ที่ดึงข้อ (ตามภาพ) ไขว้ขาไว้เพื่อไม่ให้ตัวแกว่งไปมา ใช้เวลาประมาณ 30 วินาที แล้วจึงปล่อยตัวลงมา ถือเป็น 1 ครั้ง
หมายเหตุ - 1.1 ถ้าไม่มีที่ดึงข้อแบบในรูปข้างบน ก็ให้ลองโหนตัวกับราวบันได หรือขอบประตู

                     1.2 แต่ถ้าไม่สามารถหาที่ดึงข้อ ,ราวบันได หรือขอบประตูได้จริงๆ ก็ให้ใช้ท่า ยืดกล้ามปีก ท่าที่ 2  แทนก็ได้ครับ

END -