Tuesday, April 7, 2020

THE MUSCLE SPINNING ROUTINE


THE MUSCLE SPINNING ROUTINE

      ก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่สองจะอุบัติขึ้น หรือก่อนปี 1939 นักยกน้ำหนัก และผู้ทรงพลังทั้งหลาย มักนิยมฝึกฝนด้วย อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก ๆ แต่ทว่าสำหรับเทคนิค มัสเซิล สปินนิง รูทีนนี้ เป็นกลวิธีฝึก ที่อยู่ด้านตรงข้าม กับการฝึกด้วยอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก

       ผู้ฝึกที่ใช้เทคนิคนี้ จะใช้อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบา ฝึกเซ็ตละ 20-30 ครั้ง ผู้ที่เคยฝึกแบบใช้น้ำหนักมาก ซึ่งเรียกว่า heavy-duty training มาแล้ว เมื่อมาใช้เทคนิคนี้ ซึ่งใช้อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบา กล้ามเนื้อจะเติบโตได้ช้าในช่วงแรก ๆ อย่างไรก็ดี หลังจาก 2-3 สัปดาห์ผ่านพ้นไปแล้ว เทคนิคนี้จะให้ผลดี

       ข้อควรคำนึง ผู้ฝึกควรใช้เทคนิคมัสเซิล สปินนิง ประมาณ 3-5 สัปดาห์


- END -