Tuesday, April 7, 2020

NUBRET-PRO-REP METHOD


NUBRET-PRO-REP METHOD

              Serge Nubret นักเพาะกายชาวฝรั่งเศสเป็นผู้รังสรรค์ขึ้นมาใช้ เขาเป็นนักเพาะกายระดับแถวหน้าที่สามารถฝึกท่าบาร์เบลล์ เคิร์ล ได้มากกว่า 240 ปอนด์และท่าเบนซ์ เพรส ได้ถึง 500 ปอนด์

               เทคนิคนี้มีกระบวนการดังนี้คือ

               1. ทำเวลาในการฝึก หมายถึง ฝึกด้วยช่วงเวลาเท่าเดิมของวันที่แล้วมา แต่เพิ่มจำนวนเซ็ตในการฝึกขึ้น เช่น วันก่อนใช้เวลาการฝึก 45 นาที สามารถฝึกได้ 30 เซ็ต วันต่อมาฝึกโดยใช้เวลาเท่าเดิม คือ 45 นาที แต่เพิ่มจำนวนเซ็นเป็น 31 หรือ 32 เซ็ต

               2 ในการฝึกแต่ละเซ็ต เพิ่มจำนวนครั้งขึ้นเรื่อย ๆ โดยใช้น้ำหนักเท่าเดิม ตัวอย่างเช่น การฝึกท่า SEATED DUMBBELL CURL เพื่อสร้างกล้าม ต้นแขนด้านหน้า เซิร์จใช้ดัมเบลล์หนักข้างละ 45 ปอนด์ เซ็ตแรก 10 ครั้ง เซ็ตที่สอง 11 ครั้ง เซ็ตที่สาม 12 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากเดิมเซ็ตละ 1 ครั้ง โดยใช้น้ำหนักเท่าเดิม ฝึกจนครบจำนวนเซ็ตที่กำหนด

               เคล็ดลับของเขาคือ ฝึกอย่างตั้งใจ มีสมาธิอยู่กับการ ควบคุมการเคลื่อนไหว ท่าฝึก และจังหวะ ของลมหายใจเข้า-ออก ตลอดเวลาฝึก จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดในเซ็ตนั้น ๆ


- END -