Tuesday, April 7, 2020

POSITIVE AND NEGATIVE REPS


POSITIVE AND NEGATIVE REPS

                     กระบวนการทำงานของกล้ามเนื้อมีระดับการใช้พลังงาน 3 ระดับคือ

                   1. Positive level คือ ความสามารถในการออกแรงต้าน ผลัก ดัน กด ยก หรือดึงน้ำหนัก ในลักษณะที่ สวนทางกับแรงกดดัน ของอุปกรณ์ฝึก

                   2. Static level คือ ความสามารถในการหยุดนิ่งค้างไว้ ณ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ระหว่างเส้นทาง ของพิสัยของท่าฝึก

                   3. Negative Level ความสามารถในการควบคุมน้ำหนัก ขณะผ่อนแรงกลับสู่จุดเริ่มต้น ของการเคลื่อนไหวท่าฝึก แต่ละครั้งภายในเซ็ต กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเคลื่อนไหวที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับแรงกดดันของอุปกรณ์ฝึก

                   ดังนั้นขณะฝึก กล้ามเนื้อของผู้ฝึกจะอ่อนแอที่สุด (สูญเสียพลังงานมากที่สุด) ที่ระดับ Positive และแข็งแรงที่สุด (สูญเสียพลังน้อยที่สุด) ที่ระดับ negative   เมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าเราฝึกจนถึงจุดอ่อนแรง จนกว่าเราจะทำให้ระดับที่กล้ามเนื้อแข็งแรงที่สุด รู้สึกอ่อนล้าจนถึงที่สุด

                   วิธีฝึกจนกล้ามเนื้ออ่อนล้า จนถึงที่สุดที่ระดับ negative มีสองวิธีคือ

                   วิธีแรก เมื่อผู้ฝึกไม่สามารถยกน้ำหนักจนสุดปลายจังหวะได้อีกต่อไป แม้ว่าจะให้เพื่อนคู่ฝึก ช่วยด้วยเทคนิคเสริมแรงแล้วก็ตาม  ถึงตอนนี้ผู้ฝึกจึงให้เพื่อนคู่ฝึกสองคนหรือสองคนขึ้นไป ยกน้ำหนักทั้งหมด  แต่เมื่อเวลาผ่อนน้ำหนักกลับสู่ตำแหน่งเดิม (ซึ่งเราเรียกว่า negative level)  ผู้ฝึกต้องทำเองทั้งหมด โดยไม่มีใครช่วยผ่อนน้ำหนักกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้นอย่างช้า ๆ ทำเช่นนี้สองสามครั้ง จนกระทั่งผู้ฝึกไม่สามารถควบคุมน้ำหนักขณะผ่อนแรงสู่ตำแหน่งเดิมได้อย่างช้า ๆ อีกต่อไป เมื่อถึงตอนนี้คู่ฝึกทั้งสองคน จะช่วยกันยกน้ำหนักเอาไปเก็บไว้ที่เดิม ก่อนที่น้ำหนักจะหลุดจากมือของผู้ฝึก

                   วิธีที่สอง เมื่อผู้ฝึก จบการฝึกด้วยเทคนิคฟอร์สต์ เร็ป ให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ ที่มีน้ำหนักมากกว่าเดิม 40% แล้วให้เพื่อนคู่ฝึกตั้งแต่สองคนขึ้นไปช่วยกันยกอุปกรณ์ขึ้น ( positive level) โดยที่ผู้ฝึกไม่ต้องออกแรงเลย ต่อเมื่อเวลาผ่อนแรงควบคุมน้ำหนักกลับสู่ตำแหน่งเดิม (negative  level)  ผู้ฝึกต้องเป็นผู้กระทำโดยลำพัง ค่อย ๆเคลื่อนไหวท่าฝึกกลับสู่จุดเริ่มต้นอย่างช้าๆ ทำซ้ำ จนผู้ฝึกไม่สามารถควบคุมน้ำหนักได้อีกต่อไป เพื่อนคู่ฝึกจึงช่วยกันยกน้ำหนักเอาไปวางไว้ที่เดิม เป็นอันว่าจบเซ็ต

- END -