Friday, April 3, 2020

Short Range of Motion


Short Range of Motion

      คำว่า Range of Motion นั้น หมายถึง "เส้นทาง" หรือ "ระยะทาง" การเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อในขณะที่บริหาร 

       ในส่วนของหน้าเวบนี้จะเป็นการอธิบายคำว่า "Short" Range of Motion  ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า ระยะทางการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อ ที่ "สั้น" นะครับ

       การที่เราจะบอกว่าอันไหน "สั้น" ได้นั้น  ก็ต้องมีการเทียบกับอันที่ "ยาว" ถูกไหมครับ?

       ดังนั้น การอธิบายคำว่า "Short" Range of Motion ในหน้าเวบนี้ ผมจึงใช้คำอธิบายโดยการเทียบกับ ระยะทางการเคลื่อนที่ที่ "ยาว" ( Long Range of Motion ) นะครับ


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

       ( ภาพบน ) ตัวอย่างที่ 1 - ในท่าบริหารกล้ามไบเซบชื่อท่า Standing Barbell Curl ในภาพข้างบนนี้นั้น  ผู้บริหารยกบาร์เบลล์จากจังหวะที่ 1 ขึ้นสูงสุดในจังหวะที่ 2  โดยระดับสูงสุดที่ว่านี้ คานบาร์เบลล์จะอยู่ที่บริเวณคางของผู้บริหาร / หลังจากนั้น ผู้บริหารก็ผ่อนบาร์เบลล์ลงไปในจังหวะที่ 1

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ( ภาพบน ) ตัวอย่างที่ 2 - คราวนี้ ผู้บริหารยกบาร์เบลล์จากจังหวะที่ 1 ขึ้นสูงสุดในจังหวะที่ 2  โดยระดับสูงสุดที่ว่านี้นั้น คานบาร์เบลล์จะอยู่ในแนวเดียวกับสะดือของผู้บริหาร /  หลังจากนั้น ผู้บริหารก็ผ่อนบาร์เบลล์ลงไปในจังหวะที่ 1

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน )  ก็คือว่า หากเราพิจารณาเฉพาะ ตัวอย่างที่ 2 อันเดียว โดยยังไม่มีการเปรียบเทียบกับ ตัวอย่างที่ 1 แล้วล่ะก็  ตัวอย่างที่ 2 นี้ ก็ยังไม่ถือว่ามี ระยะทางการเคลื่อนที่ที่สั้นแต่อย่างใด ( เพราะมันยังไม่มีการเปรียบเทียบกับอะไรเลย )

       แต่เมื่อมีการเอา ตัวอย่างที่ 2 ไปเปรียบเทียบกับ  ตัวอย่างที่ 1 เมื่อไรแล้วล่ะก็    ก็จะสามารถเรียกได้ว่า ตัวอย่างที่ 2 มีระยะทางการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อที่ "สั้น" โดยทันที ( คือ "สั้น" เมื่อเทียบกับระยะทางการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อของ ตัวอย่างที่ 1 ) 

       เรามาดูอีกท่าหนึ่งนะครับ ดังภาพข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ( ภาพบน ) ตัวอย่างที่ 3 - เป็นท่าบริหารกล้ามหัวไหล่ส่วนหน้าด้วยท่า Front Dumbbell Raise

       โดยตอนเริ่มต้นนั้น ผู้บริหารจะถือดัมเบลล์ไว้ที่บริเวณหน้าขา  จากนั้น พอเริ่มบริหาร ผู้บริหารก็จะยกดัมเบลล์ขึ้นสูงเหนือระดับศีรษะขึ้นไป ( เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ )

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ( ภาพบน ) ตัวอย่างที่ 4 - ข้างบนนี้ ก็คือท่า Front Dumbbell Raise เหมือนกัน โดยจังหวะที่ 1 นั้น ผู้บริหารก็จะถือดัมเบลล์ไว้ที่บริเวณหน้าขา ( เหมือนกับ ตัวอย่างที่ 3 )

       แต่พอเริ่มบริหาร  แทนที่ผู้บริหารจะยกดัมเบลล์ขึ้นเหนือศีรษะ   ผู้บริหารกลับยกดัมเบลล์ถึงแค่ระดับเดียวกับหัวไหล่ ( เหมือน จังหวะที่ 2 ในภาพข้างบนนี้ )  จากนั้น ผู้บริหารก็ผ่อนดัมเบลล์ลง กลับไปอยู่ใน จังหวะที่ 1 เหมือนเดิม


       เมื่อเอามาเทียบกันแล้ว จะเห็นได้ว่าใน ตัวอย่างที่ 4 นั้น มีระยะทางการเคลื่อนที่ของแขนที่ "สั้นกว่า" ระยะทางการเคลื่อนที่ของแขนใน ตัวอย่างที่ 3 / เพราะว่าใน ตัวอย่างที่ 4 นั้น ผู้บริหารเคลื่อนแขนขึ้นมาถึงแค่ระดับเดียวกับหัวไหล่เท่านั้น  ไม่ได้ยกดัมเบลล์สูงขึ้นเหนือศีรษะเหมือนใน ตัวอย่างที่ 3

       จึงพูดได้ว่าการบริหารใน ตัวอย่างที่ 4 นี้ เป็นการบริหารที่เป็นแบบ "Short" Range of Motion  ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า เป็นการบริหารที่ระยะทางการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อนั้น "สั้น"  ( คือ "สั้น" เมื่อเทียบกับระยะทางการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อของ ตัวอย่างที่ 3 )

- END -