Saturday, April 4, 2020

Squats


Squats

ท่า สควอช

     ในกรณีที่หนังสือต้นฉบับ บอกว่าให้ใช้ท่า สควอช (Squats) นั้น คือให้บริหาร กล้ามต้นขาด้านหน้า โดยมีลักษณะการบริหารแบบนี้คือ

       1.มีการแบกบาร์เบลล์ไว้ที่คอ ,หรือถือดัมเบลล์ไว้ในมือทั้งสองข้างก็ได้

       2.เวลาบริหาร ขาทั้งสองข้าง ต้อง  "ย่อเข่าลง โดยให้ลำตัวขึ้นและลงในแนวดิ่ง" (ถ้าย่อเข่าแบบเอนตัวไปด้านหน้า หรือด้านหลัง จะเรียกว่าจะเรียกว่า Lunge ซึ่งไม่อยู่ในหมวดของ Squats)

หมายเหตุ - มีท่ายกเว้นคือท่า HACK SQUATS ที่ถูกเรียกว่าเป็นท่า Squats อย่างหนึ่ง แต่ เป็นการบริหาร กล้ามต้นขาด้านหลัง ไม่ใช่บริหาร กล้ามต้นขาด้านหน้า เหมือนท่า Squats อื่นๆ  และเวลาย่อเข่าลงนั้น ลำตัวก็ไม่ได้ขึ้นลงในแนวดิ่ง (แต่จะขึ้นและลงไปตามแนวเฉียงเดียวกับอุปกรณ์)

       ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า เมื่อต้นฉบับพูดว่าให้ใช้ท่า สควอช (Squats) คือให้เลือกเอาท่าใดท่าหนึ่ง จากข้างล่างนี้ไปใช้นะครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

(ภาพบน) ท่า Squats ท่าหลัก
หมายถึงว่า ถ้าพูดถึงคำว่า Squats ส่วนมาก จะหมายถึงท่าในภาพข้างบนนี้  


- END -