Saturday, April 4, 2020

Regular Stance


Regular Stance

การยืนเท้าห่างปกติ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     ภาพบน ) การยืนเท้าห่างปกติ หรือ Regular Stance นั้น  คือการยืนที่มี "ระยะห่าง" ระหว่างเท้าทั้งสองข้าง เท่ากันหรือใกล้เคียงกับความกว้างของบ่าของบุคคลคนนั้น


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     ภาพบน )  และเมื่อมองจากด้านหน้าแล้ว ก็จะเห็นว่าปลายเท้าทั้งสองข้าง ก็จะชี้ออกจากกันเล็กน้อย  โดยชี้ไปในแนวที่มีลูกศรสีเขียว "ลากเป็นแนว" แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้

       สรุปว่า การยืนเท้าห่างปกติ หรือ Regular Stance นั้น คือการยืนที่ระยะห่างระหว่างเท้าทั้งสองข้าง จะกว้างพอๆกับความกว้างของบ่าของบุคคลคนนั้น และปลายเท้าจะชี้ออกจากกันเล็กน้อย

- END -