Wednesday, April 8, 2020

STRAIGHT SET REPS


STRAIGHT SET REPS

               กลวิธีนี้นับว่าเป็นเทคนิคเพาะกายที่นิยมใช้ฝึกกันอย่างเป็นสากล และเป็นเทคนิคที่ผู้ฝึกทุกท่านขาดเสียมิได้ นับว่าเป็นเทคนิคที่มีมาตรฐานที่สุด กล่าวคือ เมื่อผู้ฝึกได้ฝึกท่าหนึ่งท่าใดจนครบจำนวนครั้งที่กำหนดผ่านไป 1 เซ็ตแล้ว ผู้ฝึกพัก 1-2 นาที แล้วเริ่มฝึกท่าเดิมต่อไปเป็นเซ็ตที่ 2 ด้วยน้ำหนักของอุปกรณ์เท่าเดิม และจำนวนครั้งคงเดิม หยุดพักระหว่างเซ็ต ด้วยช่วงเวลาเท่าเดิม แล้วฝึกต่อด้วยเซ็ตที่ 3 และเซ็ตต่อไปจนครบเซ็ตที่กำหนด

               ผู้ฝึกส่วนมากนิยมฝึก ด้วยเทคนิคนี้ 3-5 เซ็ต หลังจากฝึกครบเซ็ตที่กำหนด ผู้ฝึกจึงจะฝึกท่าอื่น ๆ ต่อไปได้

               ตามปกติผู้ฝึก มักนำท่าฝึก ที่ใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกัน มาฝึกเรียงลำดับกัน ตัวอย่างเช่น การฝึกอก 

               ท่าที่  1  Bench Press  4X10

               ท่าที่  2  Dumbbell Flye  3X12

               ท่าที่  3  Dumbbell Press  3X12

               ทั้งนี้ผู้ฝึก ต้องฝึกท่าหนึ่งท่าใด จนครบเซ็ตที่กำหนดเสียก่อน จึงเริ่มฝึกท่าอื่นต่อไป

               เทคนิคนี้มีใช้กันมานานกว่าศตวรรษแล้ว  แต่เริ่มแพร่หลายเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเป็นต้นมา (สงครามโลกครั้งที่สอง ยุติลงเมื่อปี ค.ศ.1945) กล่าวกันว่า ถ้านำกล้ามเนื้อของผู้ฝึกเพาะกายทั่วโลก มารวมกัน เซลล์กล้ามเนื้อส่วนใหญ่ เป็นผลพวงจากระบบการฝึกที่มีชื่อว่า สเตรต เซ็ต เร็ป นี่เอง

END -