Sunday, April 5, 2020

Underhand on bar


Underhand on bar

Supinated - การหงายมือจับบาร์ 

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

      ภาพบน ) การจับแบบ Over hand  หรือ Supinated คือการจับแบบหงายมือ ซึ่งถ้าจับ Handle ของอุปกรณ์ Hammer Strength machine  ก็จะเป็นการจับเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ครับ


- END -