Monday, March 30, 2020

Bring elbows directly out to his sides


Bring elbows directly out to his sides


      สำหรับการอธิบายคำศัพท์ครั้งนี้ เป็นการอธิบายการบริหารกล้ามปีกด้วยเครื่องพูลดาวน์นะครับ

       โดยที่จับของบาร์พูลดาวน์ที่พูดถึงในครั้งนี้ จะพูดถึงที่จับสองแบบดังข้างล่างนี้ 

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

    ภาพบน )  คราวนี้ เรามาแยกดูทีละอันนะครับ โดยดูจากการใช้คานตรงก่อน ดังภาพข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน ) เวลาที่ใช้มือจับไปที่คานตรงนั้น  "ระยะห่าง" ระหว่างมือทั้งสองข้าง จะถูกล็อคไว้กับที่ตลอดเวลาที่บริหาร  คือหมายความว่า จากจังหวะที่เหยียดแขนขึ้นไปสุด ( ซึ่งก็คือ จังหวะที่ 1 ในภาพข้างบนนี้ ) จนกระทั่งถึงจังหวะที่ดึงบาร์ลงมาต่ำสุด ( ซึ่งก็คือ จังหวะที่ 3 ในภาพข้างบนนี้ ) มือทั้งสองข้าง จะมีระยะห่างระหว่างกัน เท่ากันตลอดเวลา

       ซึ่งการที่ระยะหว่างระหว่างมือทั้งสองข้าง เท่ากันตลอดเวลา ตั้งแต่จังหวะ 1 จนถึงจังหวะ 3 นั้น ทำให้ "ข้อศอก" ของคุณ มันถูกชี้ลงไปข้างล่างอย่างเดียวตลอดเวลาที่บริหาร คือ Elbows down to floor ได้อย่างเดียว โดยที่ข้อศอกไม่ชี้ออกไปด้านข้าง คือ Elbows no out to side

       คราวนี้ มาดูที่จับแบบมีจุดหมุน 2 จุดแยกกันดูบ้าง

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) ในจังหวะที่ 1 ซึ่งเป็นจังหวะที่เราเหยียดแขนสุด และจับที่ Handle นั้น เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า มือทั้งสองข้างของเรา อยู่ใกล้กันมาก ( หลับตานึกภาพเอานะครับ เพราะว่า ผมไม่มีภาพจังหวะที่ 1 มาให้ดูน่ะครับ )

       จากนั้น พอเราเริ่มดึงอุปกรณ์ลงมาในจังหวะที่ 2 จะเห็นได้ว่า มือทั้งสองข้างของเรา ได้เริ่ม "ห่าง" ออกจากกัน

       แล้วพอถึงจังหวะที่ 3 ดังภาพข้างบนนี้ มือทั้งสองข้างของเราก็ "ห่าง" ออกจากกันมากที่สุด

       พูดง่ายๆก็คือ การใช้อุปกรณ์ที่จับแบบมี 2 จุดหมุนนั้น จะทำให้ระยะห่างระหว่างมือทั้งสองข้าง ของจังหวะที่ 1 กับระยะห่างระหว่างมือทั้งสองข้าง ของจังหวะที่ 
3 ไม่เท่ากัน / ในขณะที่ ถ้าใช้คานบาร์แบบตรง  ระยะห่างระหว่างมือทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่จังหวะที่ 1 ถึงจังหวะที่ 3 จะเท่ากันตลอดเวลา

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) จะเห็นได้ว่า การใช้อุปกรณ์ที่จับแบบมี 2 จุดหมุนนั้น จะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของข้อศอกตั้งแต่จังหวะที่ 1 ไปถึงจังหวะที่ 3 มันมีเส้นทางการเดินทางที่ชี้ออกไปด้านข้าง ( ตามแนว เส้นประสีเขียว ที่เห็นอยู่ในภาพบน ) ซึ่งก็คือคำศัพท์ที่บอกว่า Bring elbows directly out to his sides นั่นเอง

       คือต้นฉบับพยายามอธิบายว่า ถ้าใช้คานตรง เวลาดึงบาร์ลงมาจากจังหวะที่ 1 ถึงจังหวะที่ 3  ข้อศอกจะชี้ลงพื้นอย่างเดียว ( คือบริการกล้ามหลังส่วนใดส่วนหนึ่งได้กลุ่มเดียว )

       ในขณะที่ ถ้าใช้อุปกรณ์ที่จับแบบมี 2 จุดหมุน เวลาเราดึงบาร์ลงมานั้น จะทำให้ข้อศอกเราถูกดึงลงมาด้วย และถูกฉีกออกไปข้างๆด้วยพร้อมๆกัน ( allow him to pull both down and out ) 
ซึ่งจะบริหารกล้ามเนื้อปีก ได้หลายกลุ่มกว่าแบบการใช้คานตรง ( คือกล้ามเนื้อปีกกลุ่มหนึ่ง ออกแรงในการดึง Handle ลงมา ,และกล้ามเนื้อปีกอีกกลุ่มหนึ่ง ต้องออกแรง ฉีกให้ข้อศอก Out ออกไปด้านข้าง - จึงทำให้เราสามารถบริหารกล้ามเนื้อปีกได้หลายกลุ่มมากกว่าการใช้คานตรง )

- END -