Monday, March 30, 2020

Compound Movement


Compound Movement 

     หมายถึงท่าออกกำลังกาย ที่ต้องใช้กล้ามเนื้อหลายชิ้นในการบริหาร ยกตัวอย่างเช่นท่า Bench presses จะทำให้กล้ามเนื้อหน้าอก , หัวไหล่ด้านหน้า และ ไทรเซบ เข้ามออกแรงช่วย อย่างนี้เรียกว่า ท่าออกกำลังแบบ Compound Movement  ซึ่งจะตรงกันข้ามกับท่าออกกำลังแบบ  Isolation Movement  ซึ่งจะใช้กล้ามเนื้อชิ้นเดียวในการบริหาร ตัวอย่างของท่าบริหารแบบ Isolation Movement  ก็เช่นท่า Pec Deck  ซึ่งเวลาบริหาร จะใช้แรงจากหน้าอกเพียงอย่างเดียว

       ท่าบริหารแบบ Compound ได้แก่ท่า Bench presses , Squats , Deadlifts , Military Presses , Bent over rows

- END -