Sunday, March 29, 2020

Upright Rows Wide Grip


Upright Rows Wide Grip

รายละเอียดของการบริหารท่านี้ เหมือนการบริหารท่า Upright Rows ตามปกติ   เพียงแต่ว่าให้จับบาร์เบลล์โดยมีระยะห่างระหว่างมือทั้งสองข้าง กว้างๆ


- END -