Monday, March 30, 2020

Diamond shaped calves


กล้ามน่องทรงรูปเพชร

     กล้ามน่องที่จะเรียกคะแนนจากกรรมการ บนเวทีประกวดเพาะกายได้ดีที่สุด ก็คือกล้ามน่องที่มีลักษณะเหมือนเพชร แบบที่เห็นในรูปข้างบนนี้

       ศัพท์สำหรับการเปรียบเทียบกล้ามน่อง กับรูปทรงของเพชรนี้ เขาจะใช้สำนวนว่า Diamond shaped calves / หรือไม่ก็ใช้เป็นคำพูดบรรยายว่า "กล้ามน่องที่เต็มไปด้วยมัดกล้าม จนหนาเป็นกองๆ และมีรูปทรงเหมือนเพชร" ซึ่งจะใช้ศัพท์บรรยายเป็นภาษาอังกฤษว่า Massive diamond-shaped mounds of muscle for the calves. 


- END -