Tuesday, March 31, 2020

Endurance


Endurance

       คำแปล ของคำว่า Endurance ก็คือ "ความอดทน , ความทนทาน"  

       เมื่อพูดถึงการบริหารร่างกายแบบ Endurance Training  มันก็คือการบริหารร่างกายด้วยวิธีใดๆก็ตาม โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพความอดทน ความทนทาน ของระบบหัวใจ ระบบหลอดเลือด และการทำงานของกล้ามเนื้อ ให้แก่ร่างกายของผู้ฝึกให้สูงขึ้น 

       การบริหารร่างกายที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพความอดทน ความทนทานให้แก่ร่างกายให้สูงขึ้น ( Endurance Training 
ก็คือการบริหารร่างกายในรูปแบบของ ระบบบริหารแบบแอโรบิค  อันหมายถึงว่า ผู้บริหารจะต้องมีระบบของหัวใจและระบบหลอดเลือดที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการที่จะต้องมีความทนทานของการทำงานของมัดกล้ามเนื้อด้วย ( คำว่า "ความทนทานของการทำงานของกล้ามเนื้อ" ในที่นี้หมายถึงว่า กล้ามเนื้อนั้น จะต้องสามารถออกแรงหดและเกร็งแบบต่อเนื่องติดต่อกันได้เป็นระยะเวลานานๆ )

       การฝึกในรูปแบบของ Endurance นั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ  /  แบบที่ 1 คือการฝึกเพื่อเพิ่มความอดทน แบบเฉพาะเจาะจง ,จริงจัง โดยมีจุดประสงค์เพื่อเอาชนะคู่แข่งสำหรับการแข่งขันกีฬา  /  แบบที่ 2 คือการฝึกเพื่อเพิ่มความอดนทน ความทนทานแบบทั่วไป ( คือไม่จริงจังขนาดที่จะต้องใช้สำหรับการแข่งขัน )


แบบที่ 1 :  การฝึกเพื่อเพิ่มความอดทน แบบ "เฉพาะเจาะจง ,จริงจัง" โดยมีจุดประสงค์เพื่อเอาชนะคู่แข่งสำหรับการแข่งขัน

       การฝึกที่มีจุดประสงค์เพื่อเอาชนะคู่แข่ง่สำหรับการแข่งขันนั้น จำเป็นต้องใช้การฝึกที่ เข้มข้นว่า หนักกว่า การฝึกแบบทั่วไป  /  เพราะการจะเอาชนะคู่แข่งได้นั้น เราจำเป็นที่จะต้องมีระบบหัวใจ ระบบหลอดเลือด และความทนทานของกล้ามเนื้อที่อยู่เหนือผู้เข้าแข่งขันคนอื่น

       และไม่เพียงแค่การฝึกที่เข้มข้น และหนักกว่าผู้อื่นเท่านั้น  ผู้ฝึกมีความจำเป็นที่ต้องฝึกในรูปแบบที่ "เพิ่มทักษะ" ในกีฬาชนิดนั้นๆ ด้วย  /  ยกตัวอย่างเช่น ในกีฬาว่ายน้ำ  นอกจากความแข็งแรงของระบบหัวใจ ,หลอดเลือด และความทนทานของกล้ามเนื้อแล้ว คุณจะต้องฝึกทักษะเรื่องการ Start ( กระโดดลงน้ำ ) ,การกลับตัว ( ม้วนตัว ) ที่ปลายสระ ฯลฯ

       สำหรับกีฬาประเภท Endurance ก็ได้แก่กีฬาดังต่อไปนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

ภาพบน )  การว่ายน้ำเพื่อการแข่งขัน ( Competitive Swimming )

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

ภาพบน ) การปั่นจักรยานบนถนน ( Road Cycling )

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

ภาพบน )  การวิ่งแบบเน้นระยะทาง ( Distance Running )
ได้แก่ การวิ่ง 800 เมตร / วิ่งมาราธอน / วิ่งอุลตร้ามาราธอน 

แบบที่ 2 :  การฝึกเพื่อเพิ่มความอดทน แบบทั่วไป  

       การฝึกแบบที่ 2 นี้ มีรูปแบบการฝึกที่คล้ายกับการฝึกแบบที่ 1 เพียงแต่ว่าในการฝึกแบบที่ 2  จะเป็นการฝึกที่เข้มข้นน้อยกว่า ,เบากว่าการฝึกแบบที่ 1

       อีกทั้ง ผู้ฝึก ( สำหรับการฝึกแบบที่ 2 นี้ ) ก็ไม่จำเป็นต้องเน้นเรื่องการเพิ่มทักษะในกีฬาใดกีฬาหนึ่งเป็นพิเศษ  เพราะว่าผู้ฝึกไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะต้องใช้ทักษะที่ว่านั้นในการเอาชนะผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ( ภาพบน ) ตัวอย่างของการฝึกแบบ Endurance แบบที่ 2 ( คือแบบทั่วไป ) นี้ก็เช่น การฝึกแบบแอโรบิค หรือฟิตเนสในห้องฝึก โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผาผลาญแคลอรี่ และไขมันในร่างกายออกไป โดยไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะใช้ความอดทน ,ความทนทานของระบบหัวใจ ระบบหลอดเลือด และระบบกล้ามเนื้อของตัวเองในการเอาชนะผู้เข้าแข่งขันคนอื่น ( เหมือนในแบบที่ 1 )  แต่อย่างใด

- END -