Monday, March 30, 2020

Count cycle in workout


วิธีนับจำนวนรอบในตารางฝึก

      คำอธิบายในหน้านี้ ใช้สำหรับผู้ที่ได้รับตารางฝึกที่ผมออกแบบให้ไปนะครับ โดยเวลาที่ผมอธิบายสั้นๆ เช่นว่า "เมื่อคุณบริหารตามตารางฝึกผมไปได้ สองรอบแล้ว ให้ทำดังนี้ ....." เพื่อนสมาชิกก็อาจเกิดความสงสัยว่า คำว่า "สองรอบ" (ที่เป็นตัวหนังสือสีแดง มันหมายถึงว่าเล่นไปได้นานขนาดไหน?  ผมจึงอธิบายให้เข้าใจได้ดังนี้ครับ

       ในตารางฝึกของผมจะกำหนดไว้ 10 อาทิตย์ คราวนี้ เวลาที่คุณรับตารางฝึกไปจากผมเป็นครั้งแรก คุณก็บริหารตามตารางฝึกนั้นไปเรื่อยๆ ตั้งแต่อาทิตย์ที่ 1 จนสิ้นสุดอาทิตย์ที่ 10 เป็นครั้งแรก อย่างนี้นับเป็น 1 รอบ  (คือใช้คำพูดว่า "บริหารตามตารางฝึกของผมได้ครบ 1 รอบแล้ว)

       จากนั้น เมื่อคุณวนไปอีกรอบ หมายถึงว่าเล่นต่อหลังจากอาทิตย์ที่ 10 นั้น แล้วผมให้ไปใช้ตารางฝึกของอาทิตย์ที่ 8   แล้วคุณก็เล่นจากตารางฝึกของอาทิตย์ที่ 8 นั้น จนกระทั่งจบอาทิตย์ที่ 10 อีกครั้งหนึ่ง อย่างนี้ผมนับเป็น 2 รอบ (คือใช้คำพูดว่า "บริหารตามตารางฝึกของผมได้ครบรอบที่ 2 แล้ว")

       จากนั้น เมื่อคุณวนกลับไปใช้ตารางฝึกอาทิตย์ที่ 8 แล้วกลับขึ้นมาจนจบอาทิตย์ที่ 10 อีกครั้ง ก็เป็น 3 รอบ (คือใช้คำพูดว่า "บริหารตามตารางฝึกของผมได้ครบรอบที่ 3 แล้ว")

เพื่อนสมาชิกที่เริ่มฝึกตั้งแต่อาทิตย์ที่ 8

       ในบางกรณี ผมจะกำหนดให้เพื่อนสมาชิกเริ่มบริหารตั้งแต่อาทิตย์ที่ 8 (จากตารางฝึก) โดยไม่ต้องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่อาทิตย์ท่ 1 (จากตารางฝึก) ซึ่งจะเป็นไปในกรณีที่ว่า ก่อนได้รับตารางฝึกของผม คุณอาจเคยเล่นกล้ามมาก่อนเป็นปีๆแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามตารางฝึกของผมตั้งแต่อาทิตย์ที่ 1 อีก (ยกเว้นคุณหยุดเล่นกล้ามติดต่อกันเกิน 6 เดือน อย่างนี้ต้องมาเริ่มต้นใหม่ครับ)  ในกรณีเช่นนี้ วิธีนับรอบทำอย่างไร

       ก็จะคล้ายกับการนับรอบที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้ แต่ต่างกันตรงที่ให้คุณเริ่มบริหารตั้งแต่อาทิตย์ที่ 8 ไปเรื่อยๆ จนสิ้นสุดอาทิตย์ที่ 10 เป็นครั้งแรก อย่างนี้นับเป็น 1 รอบ  (คือใช้คำพูดว่า "บริหารตามตารางฝึกของผมได้ครบ 1 รอบแล้ว)

       จากนั้น เมื่อคุณวนไปอีกรอบ หมายถึงว่าเล่นต่อหลังจากอาทิตย์ที่ 10 นั้น แล้วผมให้ไปใช้ตารางฝึกของอาทิตย์ที่ 8   แล้วคุณก็เล่นจากตารางฝึกของอาทิตย์ที่ 8 นั้น จนกระทั่งจบอาทิตย์ที่ 10 อีกครั้งหนึ่ง อย่างนี้ผมนับเป็น 2 รอบ (คือใช้คำพูดว่า "บริหารตามตารางฝึกของผมได้ครบรอบที่ 2 แล้ว")

       จากนั้น เมื่อคุณวนกลับไปใช้ตารางฝึกอาทิตย์ที่ 8 แล้วกลับขึ้นมาจนจบอาทิตย์ที่ 10 อีกครั้ง ก็เป็น 3 รอบ (คือใช้คำพูดว่า "บริหารตามตารางฝึกของผมได้ครบรอบที่ 3 แล้ว")

- END -