Sunday, March 29, 2020

Weighted Hanging Bent-leg Hip Raise


Weighted Hanging Bent-leg Hip Raise

       ในท่าข้างบนนี้ มีชื่อว่าท่า Weighted Hanging Bent-leg Hip Raise  ซึ่งมีคำว่า "Bent-leg"

       คำว่า "Bent-leg" ก็หมายถึง การ "งอขา"

       ดังนั้น ในท่า Weighted Hanging Bent-leg Hip Raise จึงต้องมีการ "งอขานั่นเองครับ


       แต่ถ้าชื่อท่า บอกว่าเป็นท่า Leg Raise แต่ไม่มีคำว่า "Bent-leg" ก็หมายถึงการเหยียดขาตรงนั่นเอง


- END -