Thursday, March 12, 2020

Behind The Neck Barbell Press - StandingBehind The Neck Barbell Press - Standing   

จังหวะที่ 1 - ยกบาร์เบลล์มาวางไว้ที่หลังต้นคอ บริเวณหนอกคอ ระยะห่างของมือที่จับบาร์เบลล์เป็นไปตามภาพ หายใจเข้าลึกๆ 


จังหวะที่ 2 - เริ่มหายใจออก พร้อมกับเริ่มยกคานบาร์เบลล์ขึ้น 


จังหวะที่ 3 - ดันคานบาร์เบลล์ขึ้นไปจนกระทั่งสุดแขน ( ตามภาพใน จังหวะที่ 3 ) เมื่อถึงจังหวะนี้ก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี 


ค่อยๆลดคานบาร์เบลล์ลงมาสู่ จังหวะที่ 1 อย่างช้าๆ พอคานบาร์เบลล์แตะที่หนอกคอ ก็นับว่า "1


บริหารซ้ำตั้งแต่เริ่ม แล้วนับเรียงลำดับต่อไปเป็น "2" "3" ตามลำดับ จนครบจำนวน Reps ที่กำหนดไว้ เช่นนับได้ "8" Reps ก็ถือเป็น 1 เซท  /  พักระหว่างเซท 1 นาที แล้วเริ่มบริหารเซทต่อไป 


หมายเหตุ - ตามปกติ เราถือหลักว่า "ออกแรง ให้หายใจออก" คือหมายถึงว่า ระหว่าง จังหวะที่ 1 ไป จังหวะที่ 2 เรา "น่าจะ" หายใจออก

       "แต่" จากการทดลองปฏิบัติดูแล้ว ผมพบว่าต้องทำตรงกันข้ามกัน คือ ต้องเป็น


       - จาก จังหวะที่ 1 ไป จังหวะที่ 2 ให้ "หายใจเข้า" คือ ขณะออกแรง ให้หายใจเข้า ( เฉพาะท่านี้นะครับ ที่ทำแบบนี้ - สำหรับท่าอื่นนั้น ให้ถือหลัก ขณะออกแรง ให้หายใจออก )


       - จาก จังหวะที่ 2 กลับมา จังหวะที่ 1 ให้ "หายใจออก" คือ ขณะผ่อนแรง ให้หายใจออก


       - เหตุผลที่ต้องหายใจเข้าขณะออกแรง ในขณะทำท่านี้ก็เพราะ มันเป็นเรื่องระบบ "กระบังลม" น่ะครับ  /  คือผมพบว่า ถ้าออกแรง คือทำจาก จังหวะที่ 1 ไป จังหวะที่ 2 แล้ว หายใจออก มันจะทำให้หายใจติดขัดครับ


- END -