Saturday, March 14, 2020

Cable Crunch


Cable Crunch


      การที่เราพูดว่า ท่าบริหาร Cable Crunch นั้น มันเป็นความหมายที่กว้างนะครับ  เพราะท่าบริหาร Cable Crunch มันอาจจะหมายถึงท่าบริหารท่าใดท่าหนึ่ง ใน 5 ท่าข้างล่างนี้นะครับ


แบบที่ 1 : "คุกเข่า" แล้ว "หันหน้าเข้า" เครื่อง Machine


แบบที่ 2 : "คุกเข่า" แล้ว "หันหน้าออก" จากเครื่อง Machine


แบบที่ 3 : "ยืน" แล้ว "หันหน้าเข้า" เครื่อง Machine


แบบที่ 4 : "ยืน" แล้ว "หันหน้าออก" จากเครื่อง Machine


แบบที่ 5  : "นอน" แล้ว "หันหน้าออก" จากเครื่อง Machine


        สรุปว่า ถ้าต้นฉบับ พูดแค่ว่าให้ฝึกท่า Cable Crunch นั่นก็หมายถึงว่าทางหนังสือต้นฉบับนั้น เขาไม่ได้เน้นว่าเป็นท่าฝึกที่ต้องหันหน้าเขาเครื่อง หรือหันหน้าออกจากเครื่อง  /  และไม่ได้เน้นว่า ต้องยืน หรือนั่ง หรือนอน

       คือหมายความว่า ถ้าต้นฉบับ พูดแค่ว่าให้ฝึกท่า Cable Crunch นั่นก็หมายถึงว่า เขาพูดถึงการฝึกด้วยท่าใดท่าหนึ่งใน 5 ท่า ข้างบนนี้นั่นเองครับ


- END -