Thursday, March 19, 2020

FROG CRUNCH


FROG CRUNCH


ยืดคอให้ตรง

       
อย่าใช้แรงจากมือในการยกคอขึ้น

       
ใช้ "แรงจากกล้ามท้อง" ในการยกหัวไหล่ขึ้นจากพื้น

       
เพ่งสมาธิไปที่ท้องส่วนล่าง


- END -