Tuesday, March 24, 2020

ONE-ARM BEHIND-THE-BACK CABLE CURLS


ONE-ARM BEHIND-THE-BACK CABLE CURLS


หลักการของท่านี้คือการ "หันหลัง" ให้ลูกรอก แล้วม้วนข้อเพื่อเล่นไบเซบ "ทีละข้าง"

จากจังหวะ 1 ไปจังหวะ 2 หายใจออก (ม้วนข้อมือขึ้นมาพร้อมกับหายใจออก)

จากจังหวะ 2 กลับมาจังหวะ 1 หายใจเข้า (ผ่อนที่จับกลับลงไปที่เดิม ให้หายใจเข้า) พอที่จับกลับไปอยู่ที่เดิมแล้ว (คือเหยียดแขนตรงสุดแล้ว) ให้นับว่า "1"

       ทำซ้ำทั้งหมดอีก (ม้วนข้อมือขึ้น แล้วผ่อนข้อมือลง) นับว่า "2"  ทำอย่างนี้เรื่อยไปจนครบจำนวนครั้งที่กำหนด เช่นครบ 8 ครั้ง ก็เปลี่ยน มืออีกข้าง มาจับแทน แล้วก็ทำแบบเดียวกัน นับให้ได้ 8 ครั้งเท่ากัน จึงจะถือเป็น 1 เซทครับ แล้วจึงพักเซท แล้วค่อยเริ่มเซทถัดไป

- END -