Wednesday, March 25, 2020

One - Leg Seated Calf Raise


One - Leg Seated Calf Raise 

( Single-leg Seated Calf Raise )  

      เวลาที่ต้นฉบับภาษาอังกฤษบอกแค่ว่าให้ผู้บริหาร บริหารด้วยท่า One - Leg Seated Calf Raise โดยที่ "ไม่ได้บอก" ว่าใช้อุปกรณ์อะไร  นั่นก็หมายความว่า ต้นฉบับนั้น สื่อความหมายว่าผู้บริหาร กำลัง "นั่ง" บริหารกล้ามน่อง ด้วย "ขาทีละข้าง"

       คือหมายความว่า เมื่อบริหารกล้ามน่องที่ขาข้างหนึ่งเสร็จแล้ว ก็เปลี่ยนไปบริหารกล้ามน่องที่ขาอีกข้างหนึ่ง โดยไม่พัก  /  แล้วพอบริหารกล้ามน่องครบทั้ง 2 ข้างแล้ว จึงพักเซท ( ถือว่าจบ 1 เซท ) 


       ส่วนท่าทางที่บริหาร หรืออุปกรณ์ที่ใช้บริหารนั้น สามารถบริหารได้ด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งข้างล่างนี้

บริหารด้วย Calf Machine


บริหารด้วย Smith Machine


ใช้ดัมเบลล์ 1 ลูก และใช้แผ่นบาร์เบลล์รองที่ปลายเท้า

ใช้ดัมเบลล์ 1 ลูก และใช้แผ่นบาร์เบลล์รองที่ปลายเท้า ( แบบที่ 3 -"ใช้" มือกดดัมเบลล์ ) /


ใช้ดัมเบลล์ 1 ลูก ส่วนเท้า ให้วางบนพื้นเฉยๆ


เอาเท้าวางบนพื้นเฉยๆ ( ไม่ใช้ดัมเบลล์ )


- END -