Wednesday, March 25, 2020

Rear Delt Machine


Rear Delt Machine

      ท่า Rear Delt Machine มีองค์ประกอบดังนี้คือ

       
Rear Delt Machine เป็นท่าที่บริหารหัวไหล่ด้านหลัง ( Rear Delt )  โดย บริหารด้วย "อุปกรณ์แมชชีน"  ไม่ใช่บริหารด้วยดัมเบลล์


       ขณะบริหาร จะ ยืนตัวตรง หรือก้มตัว ก็ได้ / คือถ้าต้นฉบับต้องการจะเน้นว่าต้องก้มตัว ต้นฉบับก็จะต้องมีคำว่า Bent - Over เช่นเป็นชื่อท่าบริหารว่า Bent - Over Rear Delt Machine / ดังนั้น ถ้าต้นฉบับพูดแต่เพียงว่าให้บริหารท่า Rear Delt Machine โดยไม่มีศัพท์ว่า Bent - Over อยู่  ก็แสดงว่า ต้นฉบับให้ผู้บริหารคนนั้น ยืนตัวตรง หรือก้มตัว ก็ได้


       ผู้บริหาร สามารถบริหารด้วยแขนทีละข้าง หรือพร้อมกันทั้งสองแขนก็ได้


       สรุปว่า ถ้าต้นฉบับพูดว่า ให้บริหารด้วยท่า Rear Delt Machine  นั่นก็หมายถึงว่า ให้บริหารด้วยท่าใดท่าหนึ่งในท่าข้างล่างนี้

Reverse Pecdeck


OverHead Cable Flye

One Arm Rear Delts on Cable Station


Bent - Over Cable Lateral Raise


 One-Arm Bent-Over Cable Lateral Raise


- END -