Friday, March 27, 2020

Shoulder Press With Plate Loadded Machine


Shoulder Press With Plate Loadded Machine


      สำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้  ตามหลักการออกแบบแล้ว มันจะมีไว้สำหรับการบริหาร กล้ามบ่า โดยจะใช้วิธีนั่งหันหน้าออก แล้วบริหาร

       แต่ก็จะมีนักเพาะกายบางคน ที่ "นั่งหันหน้าเข้าหาเครื่อง" ( คือนั่งตรงข้ามกับที่เขาออกแบบไว้ ) แล้วบริหารท่าเดียวกัน โดยแทนที่จะเป็นการบริหารกล้ามบ่า ( เหมือนที่คนออกแบบเครื่องออกแบบมา ) ก็จะกลายเป็นว่า การนั่งหันหน้าเข้าหาเครื่อง จะเป็นการบริหาร กล้ามหัวไหล่ส่วนหน้า แทน


- END -