Saturday, March 28, 2020

Two-Arms Dumbbells Kickback


Two-Arms Dumbbells Kickback

      ตามปกติ เวลาที่เราจะบริหารท่า Two-Arms Dumbbells Kickback นั้น เราสามารถบริหารได้ทั้งท่า "ยืน" และท่า "นั่ง"

       ถ้าหนังสือต้นฉบับต้องการกำหนดเฉพาะเจาะจงว่าให้ "ยืน" บริหาร เขาก็จะบอกว่าให้บริหารด้วยท่า Standing Two-Arms Dumbbells Kickback  / ถ้าต้นฉบับต้องการจะบอกว่าให้ "นั่ง" บริหาร เขาก็จะบอกว่าให้บริหารด้วยท่า Seated Two-Arms Dumbbells Kickback

       ถ้าหนังสือต้นฉบับบอกแต่เพียงว่าให้บริหารด้วยท่า Two-Arms Dumbbells Kickback โดยไม่กำหนดมาว่าเป็นการ  "ยืน" หรือ "นั่ง" นั่นก็หมายความว่าเพื่อนสมาชิก สามารถเลือกเอาว่าจะบริหารด้วยท่าใดท่าหนึ่งในภาพข้างล่างนี้ อันไหนก็ได้ครับ


การบริหารด้วยการยืน
(  Standing Two-Arms Dumbbells Kickback  )


การบริหารด้วยการนั่ง
(  Seated Two-Arms Dumbbells Kickback  )

- END -