Wednesday, March 18, 2020

Dumbbell Lunges


Dumbbell Lunges

จังหวะที่ 1 - เริ่มต้นด้วยการยืนตรง ให้เท้าทั้งสองข้างห่างจากกันเท่ากับความกว้างของหัวไหล่  ถือดัมเบลล์ไว้ในเมือทั้งสองข้าง


จังหวะที่ 2 - ก้าว เท้าข้างซ้าย ออกไปข้างหน้า โดยให้เท้าขวาอยู่กับที่  แล้วย่อตัวลง จนกระทั่ง ...


ก. ต้นขาอยู่ขนานกับพื้น


ข. หัวเข่าอยู่ในแนวตั้ง แนวเดียวกับนิ้วเท้า


จังหวะที่ 3 - ขึ้นมายืนตัวตรงอีกครั้งหนึ่ง


จังหวะที่ 4 - ก้าว เท้าข้างขวา ออกไปข้างหน้า โดยให้เท้าซ้ายอยู่กับที่ แล้วย่อตัวลง ( ดังภาพใน จังหวะที่ 4 )


กลับมายืนตัวตรงเหมือนใน จังหวะที่ 1 อีกครั้งหนึ่ง แล้วนับว่า "1"


บริหารซ้ำอีกแล้วนับว่า "2" "3" ตามลำดับ จนครบจำนวน Reps ที่กำหนดไว้ เช่นครบ 8 Reps ก็ให้พักเซท - END -