Wednesday, March 18, 2020

Dumbbell Row wiht Two-arm on Incline Bench - Palms Inward


Dumbbell Row wiht Two-arm on Incline Bench - Palms Inward

อธิบายศัพท์คำว่า Palms Inward

      คำว่า Palms Inward หมายถึงการหันฝ่ามือเข้าหากัน

       วิธีดูความหมายของศัพท์ แบบที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดก็คือ ต้องดูเวลาที่เจ้าของภาษา ( คือคนอเมริกัน หรือคนอังกฤษ ) เขาใช้ภาษาอังกฤษสำหรับคำว่า Palms Inward นะครับ


- END -