Thursday, March 19, 2020

Hack Squat


ท่า Hack Squat

       เวลาที่ต้นฉบับพูดถึงการบริหารท่า Hack Squat สั้นๆ โดยไม่บอกว่า เป็นการ Hack Squat ด้วยอุปกรณ์แมทชีน หรือ Hack Squat ด้วยบาร์เบลล์ นั้น  ถ้าพูดถึง "ความนิยม" แล้วส่วนมากจะหมายถึงการ Hack Squat ด้วยอุปกรณ์แมชชีนแบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้

       แต่นั่นก็เป็นแค่ "ความนิยม" เท่านั้น คือหมายความว่า บางทีต้นฉบับอาจจะกล่าวรวมไปถึงการใช้บาร์เบลล์ในการทำ Hack Squat ด้วยก็ได้ ( คือหมายความว่า ผู้ฝึกอาจจะเลือกใช้แมชชีน ( แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ )  หรือเลือกใช้บาร์เบลล์ในการบริหารท่า Hack Squat ก็ได้ )

       สรุปว่า ถ้าต้นฉบับเขียนแต่เพียงว่าให้ผู้ฝึก ฝึกด้วยท่า Hack Squat นั้น ก็หมายถึงว่า ผู้ฝึกสามารถบริหารท่าใดท่าหนึ่งในข้างล่างนี้

บริหารด้วย Machine ก็ได้


บริหารด้วยบาร์เบลล์ก็ได้  


- END -