Friday, March 20, 2020

Leg Curl


Leg Curl

      ในส่วนของท่าบริหารหลังขานั้น ถึงแม้ว่าจะมีเป็นสิบๆท่า แต่ถ้าแบ่งหมวดแล้ว ก็จะได้แค่สองหมวดใหญ่ๆเท่านั้น คือ

       หมวดที่ 1  คือท่า Leg Curl ทั้งหลาย

       หมวดที่ 2 คือท่า Stiff Legged Deadlift ทั้งหลาย 

       ดังนั้น หากต้นฉบับไว้ในตารางฝึกว่า ให้บริหารหลังขาด้วยท่า Leg Curl มันก็คือการบอกแบบตีความกว้างๆว่า ให้บริหารหลังค่าด้วยการหดกล้ามไบเซบ"ของหลังขา"  เพื่อให้ส่วนของขา บริเวณหัวเข่าลงไปถึงส้นเท้า พับไปด้านหลัง ( ก็คือการ Curl ขาไปทางด้านหลังนั่นเอง )

       และในเมื่อคำว่า Leg Curl มันมีความหมายกว้าง นั่นก็หมายความว่า เมื่อในตารางฝึกบอกให้ใช้ท่า Leg Curl มันก็คือการให้เพื่อนสมาชิก เลือกโดยอิสระว่าจะเอาท่าไหน ในตัวเลือกข้างล่างนี้ เอามาบริหารเป็นท่า Leg Curl สำหรับคุณนั่นเองครับ 


Leg Curl With Dumbbells


Lying Down Single - Leg Curl


Lying Leg Curls


Seated Leg Curls


Single Leg Curl


Standing Leg Curls


- END -