Tuesday, March 24, 2020

ONE ARM MACHINE ROW


ONE ARM MACHINE ROW

จากจังหวะ 1 ไปจังหวะ 2 หายใจออก ( ดึงที่จับลง ให้หายใจออก )

จากจังหวะ 2 กลับมาจังหวะ 1 หายใจเข้า ( ผ่อนที่จับกลับขึ้นที่เดิม ให้หายใจเข้า ) พอสิ้นสุดจังหวะที่ 2 ( ที่จับกลับไปอยู่ที่เดิมแล้ว ) ให้นับว่า "1"

       ทำซ้ำทั้งหมดอีก ( กดที่จับลง แล้วผ่อนที่จับขึ้น ) นับว่า "2" ทำอย่างนี้เรื่อยไปจนครบจำนวนครั้งที่กำหนด เช่นครบ 8 ครั้ง ก็เปลี่ยน มืออีกข้าง มาจับแทน แล้วก็ทำแบบเดียวกัน นับให้ได้ 8 ครั้งเท่ากัน

- END -