Wednesday, March 25, 2020

ONE - LEG CALF RAISES WITH MACHINE


ONE - LEG CALF RAISES WITH MACHINE


เอาส้นเท้าลง ให้ลงมากที่สุด และเวลาเอาส้นเท้าขึ้น ให้เอาขึ้นให้สูงที่สุด นับเป็น 1 ครั้ง ทำประมาณ 30 - 40 ครั้ง
บริหารช้าๆ เมื่อเขย่งสุดแล้ว ให้ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที แล้วออกแรงเกร็งกล้ามน่องด้วย
หลังจากทำข้างซ้ายครบ 30 หรือเท่าที่คุณต้องการแล้ว จึงเปลี่ยนมาใช้เท้าขวาทำ เมื่อเสร็จเท้าขวาแล้ว นับเป็น 1 เซท

- END -