Tuesday, March 24, 2020

One - Arm Rowing


One - Arm Rowing

ท่าโรว์อิ้งด้วยแขนทีละข้าง

     ท่าโรว์อิ้งด้วยแขนทีละข้าง ( One - Arm Rowing ) หมายถึงท่าบริหารที่มีลักษณะสำคัญดังนี้คือ

       เป็นท่าบริหาร "กล้ามหลัง"


       บริหารได้ทั้งแบบยืน และแบบนั่ง


       ในแต่ละเซทนั้น ให้ใช้แขนข้างที่ไม่ถนัด บริหารก่อน  พอบริหารจนครบจำนวน reps ที่กำหนดไว้ จึงเปลี่ยนมาใช้แขนอีกข้างหนึ่ง บริหารจนครบจำนวน reps ที่กำหนดไว้ จึงจะถือว่าจบ 1 เซท  /  แล้วจึงพักเซท จากนั้น ก็เริ่มบริหารในเซทต่อไป

* * * เหตุที่ต้องใช้แขนข้างที่ไม่ถนัดบริหารก่อน ก็เนื่องจากว่า ตามปกติ กล้ามหลังของแขนด้านที่ถนัด จะเติบโต พัฒนาดีกว่ากล้ามหลังอีกด้านหนึ่ง ( ยกตัวอย่างเช่น คนที่ถนัดมือขวา ก็จะมีกล้ามหลังที่ด้านขวา เติบโต พัฒนาดีกว่ากล้ามหลังด้านซ้าย )

* * * ด้วยเหตุนี้ เวลาเริ่มบริหารในแต่ละเซท จึงควรเอาแขนข้างที่ไม่ถนัด ขึ้นมาบริหารก่อน ( ยกตัวอย่างเช่น คนที่ถนัดมือขวา ก็จะต้องบริหารด้วยมือด้านซ้ายก่อน ) เพราะขณะนั้น ร่างกายยัง "สดชื่นอยู่" อันเนื่องมาจากการพักเซท

* * * เมื่อร่างกายยัง "สดชื่นอยู่" ( อันเนื่องมาจากการพักเซท ) แล้วเราเอาความ "สดชื่น" นั้น มาบรืหารที่กล้ามปีกด้านซ้ายก่อน กล้ามปีกด้านซ้าย ก็จะพัฒนาได้ดีกว่ากล้ามปีกด้านขวา  /  เพราะหลังจากนั้น ( หคือหลังจากบริหารกล้ามปีกด้านซ้ายเสร็จ และ "กำลังจะเริ่ม" บริหารกล้ามปีกด้านขวา )  ร่างกายก็เริ่ม "ล้า" แล้ว อันเนื่องมาจากการที่เราใช้ความ "สดชื่น" ไปใส่ไว้กับการบริหารกล้ามปีกด้านซ้ายเสียก่อนแล้ว

* * * เหตุที่เราต้องเน้นให้กล้ามปีกด้านซ้ายพัฒนาได้ดีกว่ากล้ามปีกด้านขวาก็เพราะว่า กล้ามปีกด้านซ้ายจะได้ "พัฒนาทัน" กล้ามปีกด้านขวานั่นเอง ( เพราะคนที่ถนัดขวา จะมีกล้ามปีกด้านขวา พัฒนาล้ำหน้ากล้ามปีกด้านซ้ายไปมากโขอยู่  /  ดังนั้น เราจึงต้องทำอย่างไรก็ได้ ( ยกตัวอย่างเช่น การใช้แขนซ้ายบริหารก่อนแขนขวา ในแต่ละเซท ) เพื่อให้กล้ามปีกด้านซ้ายพัฒนา "ตามทัน" กล้ามปีกด้านขวาให้ได้ )       ในการบริหารนั้น ให้แขนแต่ละข้าง ดึงอุปกรณ์เข้าหาตัว  โดยอุปกรณ์ที่ว่านั้น จะวางอยู่ด้านหน้า หรือวางอยู่ด้านล่างของลำตัวของผุ้บริหารก็ได้  ( แต่ "ถ้า" อุปกรณ์อยู่ด้านบน ( เหนือศีรษะผู้บริหาร ) แล้วผู้บริหารต้อง "ดึงลงมา"  อย่างนี้เรียกว่า One - Arm Pulldowns  "ไม่ใช่" One - Arm Rowings  /  ถ้าเป็น One - Arm Rowings จะต้องเป็นการดึงอุปกรณ์ที่วางอยู่ด้านหน้า หรือวางอยู่ด้านล่างของลำตัวของผู้บริหาร แล้วผู้บริหารก็ดึงอุปกรณ์นั้นเข้าหาตัว - ตอนนี้อาจจะยังมองภาพไม่ออกนะครับ ให้อ่านไปเรื่อยๆก่อนครับ เดี๋ยวพอเห็นภาพประกอบ ( ที่อยู่ด้านล่าง ) แล้วก็จะเข้าใจเองครับ ) 


       อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริหารทำ One - Arm Rowing นั้น จะเป็นบาร์เบลล์ก็ได้ ดัมเบลล์ก็ได้ แมชชีนก็ได้ สายเคเบิลก็ได้ 


       "การเรียกชื่อ" ท่าที่บริหารแบบ One - Arm Rowing  เรามักจะบอกชื่ออุปกรณ์ลงไปด้วย เช่น One - Arm Barbell Rowing ก็คือการบริหารท่า One - Arm Rowing  ด้วยอุปการณ์บาร์เบลล์  /  หรือ One - Arm Dumbbell Rowing ก็คือการบริหารท่า One - Arm Rowing ด้วยอุปการณ์ดัมเบลล์


       แต่ถ้าต้นฉบับภาษาอังกฤษพูดสั้นๆว่า "บริหารด้วยท่า One - Arm Rowing"   แต่ไม่ได้บอกว่าใช้อุปกรณ์อะไร นั่นก็หมายความว่า ผู้บริหาร อาจจะบริหารโดยใช้อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง ( คืออันไหนก็ได้ ) ดังที่เห็นในข้างล่างนี้นะครับ ...


 ก. การบริหารท่า One - Arm Rowing โดยใช้อุปกรณ์บาร์เบลล์ ( ท่า One Arm Barbell Row )  


ข. การบริหารท่า One - Arm Rowing โดยใช้อุปกรณ์-ทีบาร์ ( ท่า One Arm T-Bar Rows )


 ค. การบริหารท่า One - Arm Rowing โดยใช้อุปกรณ์ดัมเบลล์ ( ท่า One - Arm Dumbbell Row )


ภาพ ง. การบริหารท่า One - Arm Rowing โดยใช้อุปกรณ์แมชชีน  ( ท่า Hammer Strength D.Y.Row - Single arm )


จ. "ยืน" บริหารท่า One - Arm Rowing โดยใช้อุปกรณ์สายเคเบิล ( ท่า One - Arm Cable Row )


 ฉ. "นั่ง" บริหารท่า One - Arm Rowing โดยใช้อุปกรณ์สายเคเบิล  ( ท่า One - Arm Seated Cable Rows )


ถ้าพูดแค่คำว่า "One - Arm Rowing" ก็จะหมายถึง "ท่าใดท่าหนึ่ง" ในภาพข้างบนนี้  หรืออาจจะเป็น "ทุกท่า" ในภาพข้างบนนี้เลยก็ได้


      เวลาที่เราอ่านหนังสือต้นฉบับภาษาอังกฤษ  ที่มีการสัมภาษณ์แชมป์เพาะกายคนหนึ่ง

       แล้วแชมป์คนนั้น ให้สัมภาษณ์ว่า "ผมชอบบริหารกล้ามหลังด้วยท่า One - Arm Rowing มากกว่าการบริหารด้วยท่า Pulldowns "

       ในส่วนของคำพูดที่ว่า "ผมชอบบริหารกล้ามหลังด้วยท่า One - Arm Rowing" นั้น อาจจะตีความได้ว่าเขาชอบการบริหารท่าที่เห็นใน  ก. ,ข. , ค. ,ง. , จ. , ฉ."อันใดอันหนึ่ง หรือทุกอันเลยก็ได้"

       เหตุผลที่เราไม่รู้ว่าแชมป์คนนี้ ( คนที่ให้สัมภาษณ์ ) เขาชอบบริหารท่าไหน ( ใน ภาพ ก. ,ภาพ ข. ,ภาพ ค. ,ภาพ ง. ,ภาพ จ. ,ภาพ ฉ. ) หรือชอบที่จะบริหารทุกท่า ( ใน ภาพ ก. ,ภาพ ข. ,ภาพ ค. ,ภาพ ง. ,ภาพ จ. ,ภาพ ฉ. ) เลยนั้น ก็เพราะว่าคำว่า One - Arm Rowing เป็นคำที่มีความหมายกว้าง

       และในเมื่อคำว่า One - Arm Rowing เป็นคำที่มีความหมายกว้าง  เราก็เลย "รู้แค่ว่า" ผู้ให้สัมภาษณ์คนนี้ ชอบบริหารกล้ามหลังโดยบริหารด้วยแขนทีละข้าง  /  บริหารโดยดึงอุปกรณ์เข้าหาตัว  โดยอุปกรณ์นั้น จะอยู่ด้านหน้า หรือด้านล่างของลำตัวของเขา  /  โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริหารทำ One - Arm Rowing นั้น จะเป็นบาร์เบลล์ก็ได้ ดัมเบลล์ก็ได้ แมชชีนก็ได้ สายเคเบิลก็ได้  * * * คือเราจะรู้แค่นี้ครับ ( ก็เพราะ One - Arm Rowing เป็นคำที่มีความหมายกว้าง นั่นเอง )


- END -