Tuesday, March 24, 2020

ONE-ARM SEATED CABLE ROWS


ONE-ARM SEATED CABLE ROWS     (Webmaster - ภาพข้างบนนี้ อันบนสุดคือการเล่นท่า Seated cable rows แบบธรรมดา ,ภาพถัดลงมาจากด้านบน คือแป้นสำหรับเท้าเหยียบ ซึ่งจะแบ่งเป็นที่วางเท้าซ้ายและเท้าขวา ,ภาพถัดลงมา เป็นภาพการ์ตูน แสดงการนั่งบนเบาะ โดย "แก้มก้น" ทั้งสองข้าง นั่งอยู่บนเบาะสีแดงอย่างสมดุล และเท้าซ้ายก็วางไว้ที่แป้นเหยียบทางด้านซ้าย ,เท้าขวาก็วางไว้ที่แป้นเหยียบทางด้านขวา )  เวลาที่เราประยุกต์ที่ Seated cable rows จากการดึงด้วยสองมือ ให้เหลือดึงด้วยมือเดียว ปัญหาที่พบก็คือว่าเวลาที่เราต้องดึงด้วยมือข้างใดข้างหนึ่งนั้น  สายเคเบิลมันก็จะต้องถูกดึงไปทางด้านนั้นด้วย (เช่นถ้าดึงด้วยมือขวา สายเคเบิลก็ต้องถูกดึงไปทางด้านขวา) ปัญหาก็คือ อุปกรณ์เคเบิลพวกนี้ออกแบบมาให้ดึงตรงๆ ตรงกลางเท่านั้น ด้วยการใช้สองมือดึง  ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ถูกดึงเฉียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ดังนั้น การบิดไปบิดมาของ "ลูกรอก" ตรงจุดต่อของสายเคเบิล จะติดขัด และไม่สะดวกต่อการบริหารเป็นอย่างมาก   จึงเป็นที่มาของเทคนิคที่ผมจะแนะนำคุณ ในกรณีที่คุณต้องการจะบริหารด้วยแขนทีละข้าง  โดยผมจะขอหยิบเอาการบริหารด้วยแขนข้างขวามาอธิบายเทคนิคนี้
      หลังจากเปลี่ยน "ที่จับ" แบบสองมือ เป็นที่จับแบบมือเดียวแล้ว  ก็ให้จัดท่าทางใหม่ดังนี้คือ ให้นั่งตรงฝั่งใดฝั่งหนึ่งของเบาะสีแดงในรูป (ซ้าย - ขวา) ยกตัวอย่างในภาพข้างบนนี้คือ เมื่อเราจะบริหารกล้ามปีกข้างขวาก่อน ก็ให้เรานั่งบนเบาะสีแดง (ในรูปข้างบน) ทางด้านซ้าย   แล้วเอา "เท้าขวา" เหยียดไปเหยียบตรง "ที่เหยียบของเท้าซ้าย" (ในรูปตามที่ มีตัวหนังสือ ก.ชี้อยู่)

       ส่วนที่เบาะนั้น ก็ให้เฉพาะต้นขาขวาด้านบน และ "แก้มก้นซีกด้านขวา" เท่านั้น ที่อยู่บนเบาะสีแดง (ในรูปตามที่ มีตัวหนังสือ ข.ชี้อยู่) ส่วนแก้มก้นซ๊กด้านซ้าย และขาด้านซ้ายทั้งหมด ก็ให้อยู่ด้านนอกบริเวณไป

       ด้วยการจัดท่าทางอย่างนี้  เวลาที่คุณบริหารก็จะพบว่าเส้นทางการเคลื่อนที่ของสายเคเบิลขณะที่ใช้มือขวาดึงเข้าและออกระหว่างที่บริหารนั้น จะอยู่ในแนวตรงเดียวกันตลอดเวลา ทำให้การเคลื่อนที่ของสายเคเบิล ,ของลูกรอก เป็นไปได้อย่างราบรื่นตลอดเวลาที่บริหาร

- END -