Tuesday, March 24, 2020

One Arm Bent - Over Lateral Raise


One Arm Bent - Over Lateral Raise

( Single-arm Bentover Rear Lateral )

      กรณีที่ต้นฉบับเขียนมาแต่เพียงว่า ให้ผู้บริหาร บริหารด้วยท่าฝึกที่ชื่อ One Arm Bent - Over Lateral Raise  โดยไม่มีภาพ หรือไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าให้ผู้บริหารใช้ดัมเบลล์ หรือใช้เคเบิล

       นั่นก็หมายความว่า ผู้เขียนต้นฉบับ ประสงค์ที่จะให้ผู้ฝึกเลือกบริหารท่าใดก็ได้ ใน 2 ท่าข้างล่างนี้นะครับ

บริหารโดยใช้ดัมเบลล์

จังหวะที่ 1 ( ภาพบน )


จังหวะที่ 2 ( ภาพบน )

บริหารโดยใช้เคเบิล


- END -